Stichting familie van Riemsdijk, Overijsselse tak

een notabel geslacht door de eeuwen heen ....

Wie is online

We hebben 12 gasten en geen leden online

De Navorscher

 

...... Viresque acquirit eundo. VIRGILIUS.
Algaande wint hij krachten.

PROSPECTUS

 

VAN:

 

DE NAVORSCHER,

 

 

EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING EN LETTERKUNDIG VERKEER TUSSCHEN ALLENDIE JETS WETEN ,

IETS TE VRAGEN HEBBEN , OF IETS KUNNEN OPLOSSEN.

 

Cum tibi contigerit studio cognoscere multa ,
Fac doceas multa , et vita nescire doceri.
DJONYSIUS CATO.

Onder al de Tijdschriften, die dagelijks, wekelijks of maandelijks van de perskomen, is er geen , dat zich bepaaldelijk ten doel voorschrijft , om den weetgierigen navorscher in zijne werkzaamheden bij te staan. Wij hebben er van allerlei soort en bestemming — vele zelfs van de grootste waarde — maar de taak, hun opgedragen, is: den lezer te vermelden, wat er, in dézen tijd, op het gebied van Wetenschap en Kunst merkwaardigs voorvalt. Onder zóóvelen is er geen, waarin de onderzoeker, voor zijn eigen nut zoowel als voor dat zijner medewerkers op den uitgebreiden akker van al, wat kennis heeten mag, AANTEEKENING kan houden van de kleine bijzonderheden, welke hij gaande weg ontmoet, en die hij thans uit gebrek aan geschikte bewaarplaats op zijde schuift en weldra vergeet; onder zóóvele Tijdschriften is er geen, waarin hij, door inzending van bij hem opgekomene VRAGEN, de hulp kan inroepen van makkers, juist in deze misschien beter ingelicht.

» DE NAVORSCHER , Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen," is, gelijk de naam aanduidt, bestemd, om in dit gebrek te voorzien.

De Titel verdient eenige verklaring. — Navorscher heeten wij den zoodanigen mensch , die aanteekent, waar hij kan, oplost, waar hij kan, maar ook — waar hij niet kan — vraagt; een', die, voor al wie zijne ondervinding komt raadplegen, de slotsommen van zijne ervaring willig openlegt. De Navorscher komt overal; geen ding ontschiet zijn opmerkzaam oog, en geen ding zijn' ooren. Een verouderd woord, eene geheimzinnige spreuk brengt hem tot onderzoek, en hij vindt geene rust, aleer hij de verklaring erlangd heeft.

 

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

 

Bezoek de website van de DBNL hier.